Service Orientation

Bekeken vanuit Service & Onderhoud

Onze ontwerpen, netwerken (ook veldbussen), applicaties en software worden op een zodanig wijze geconstrueerd, dat servicekosten geminimaliseerd worden. Bij het ontwerp zijn onderhoud, de hiermee gepaard gaande kosten, onderhoudswijze, –gemak en –eenvoud, belangrijke ontwerpcriteria. Tru Automation omarmt de Service Oriented Architecture (SOA) volledig en ontwerpt navenant.

Flexibiliteit en Modulairiteit

Techneuten zeggen wel eens “een installatie leeft”. Hiermee wordt bedoeld dat aan een installatie en dus ook aan de bijbehorende applicaties constant gesleuteld wordt, om een optimale werking te krijgen. In veel installaties is dit niet zomaar mogelijk. Vaak heeft men hardware dan wel software toegepast, die zich hiervoor moeilijk leent. Bij Tru Automation ontwerpen we service georiënteerd. Dit houdt voor ons in, dat we bij nieuwbouw of modificatie hierop, samen met u, nadenken over onderhoudverlichtende aanwending van de toe te passen techniek. Dit is echter niet alles. Het is bij nieuwbouw/modificatie van essentieel belang technieken, ontwerpen en werkwijzen te gebruiken, die u in staat zullen stellen om toekomstige uitbreidingen, aanpassingen en verstellingen, eenvoudig te kunnen uitvoeren. Hierdoor houdt u uw installatie en de bijbehorende applicatie flexibel en modulair en staan alle opties nog open voor de toekomst.

Toekomstvriendelijkheid

Elk technisch onderdeel, hardware dan wel software, heeft een economische en een technische levensduur. Bij het verstrijken hiervan, is vervanging van het onderdeel nodig. Onze applicaties en software zijn er niet alleen op gericht, u geld te besparen binnen de levensduur, maar zorgen, bij het verlopen hiervan, ook voor een snelle en eenvoudige vervanging en upgrade. Voor ons is dit een belangrijke ontwerpeis. Tijdens het ontwerpen voorkomen wij een eventuele kapitaalvernietiging, die kan optreden bij het verstrijken van de levensduur door langdurige en/of complexe vervangingsperioden en/of –procedures. Onze ontwerpen, applicaties en producten zijn zeer toekomstvriendelijk en voorkomen kapitaalvernietiging. Bij het verstrijken van de levensduur kunnen wij in de meeste gevallen upgraden zonder dataverlies. Met een duidelijk en helder Plan van Aanpak en ons Informatie Plan, betrekken wij u bij het upgradeproces en voorkomen wij, dat u in het ongewisse blijft.

Vooraf

Om kosten te minimaliseren denken we vooraf samen met u na over het onderhoud van uw installatie en applicatie. Bij het maken van onze ontwerpen zijn wij erop gericht alle vormen van desinvestering tegen te gaan.
Welkom bij TA Over Service Orientation Projectmanagement,Consultancy & Advice Automation Bronnenregistratie Registratie OperatieKamers Contact
© Copyright 2014 Tru Automation. Alle rechten voorbehouden.
Service Orientation